• گزارش اهم اقدامات بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
    گزارش اهم اقدامات بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی اردیبهشت تا دی ماه 94

  • تحول و نوآوری در نظام آموزش عالی علوم پزشکی
    تحول و نوآوری در نظام آموزش عالی علوم پزشکی

بندرعباس-بلوار جمهوری اسلامی بیمارستان شهید محمدی ضلع شرقی بیمارستان
معاونت آموزشی- EDC
تلفن تماس : 07633335013